CU JEWELLERY LETTERS STONE 7 CARNELIAN PENDANT SILVER Art nr: 2227677001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för Juli.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 7 CARNELIAN PENDANT SILVER

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 7 CARNELIAN PENDANT SILVER

Art nr: 2227677001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Karneol är en sten för kreativitet, mod och styrka. Den hjälper livslusten att blomstra och komma till sin kreativa potential. Den hjälper oss att samla oss, få kontakt med magen och lyssna vart vår egen kraft är på väg. Den kan bäras som skydd vid graviditet. När negativa mönster skapar ojämlika och medberoende relationer kan du meditera eller bära karneol. Det är en bra sten för handling utifrån vår egen sanning. Karneol skyddar mot avundsjuka, rädsla och hat och hjälper oss att släppa sorg och ledsamheter. Den hjälper oss att se sambandet mellan känslomässiga tillstånd och vårt inre Jag. Budskapet den förmedlar är: Lev din kärlek och lust!
Den står också för månaden Juli.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver 
Sten: Karneol
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 7 CARNELIAN PENDANT SILVER

Art nr: 2227677001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Carnelian is a stone of creativity, courage and strength. It helps the zest for life to flourish and reach its creative potential. It helps us gather ourselves, connect with our gut and listen to where our own power is going. It can be worn as protection during pregnancy. When negative patterns create unequal and codependent relationships, you can meditate or wear carnelian. It is a good stone for action from our own truth. Carnelian protects against jealousy, fear and hatred and helps us release sadness and sorrow. It helps us see the connection between emotional states and our inner Self. The message it conveys is: Live your love and lust!
It also stands for the month of July.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver 
Stone: Carnelian
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!